مرور برچسب

نوروتراپی

نوروفیدبک و نوازندگان | تاثیر نوروفیدبک بر عملکرد موسیقیدانان | نوروفیدبک و موسیقی

برنامه های EEG- نوروفیدبک در هنرهای نمایشی با بازیگران بررسی شده و با مطالعات مربوط به نوازندگان و رقصندگان مقایسه می شوند. نوروفیدبک شامل یادگیری تنظیم ریتمهای هدفمند خود مغز است که در این مقاله ریتم ها مربوط به هنر هستند.