مرور برچسب

نوروفیدبک برای تمرکز

نوروفیدبک و عملکرد ورزشی | نوروفیدبک و ورزش | نوروفیدبک چه کاربردی در ورزش دارد

نوروفیدبک و عملکرد ورزشی نوروفیدبک و عملکرد ورزشی نوروفیدبک چیست؟ نوروفیدبک فعالیتهای مغز را شامل هر چیزی که احساس می کنید و انجام می دهید نشان می دهد. زمانی که مغز  بعضی افراد عملکرد طبیعی ندارد ، و هنوز عدم تعادل مغز یا احساسات…